Salgs og leveringsbetingelser

Følgende almindelige leveringsbetingelser er gældende for leverancer af produkter fra Danheat A/S, i det følgende betegnet “D”.

D har først accepteret en ordre, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger. Tilbud, proforma faktura og lignende er fritblivende for D. For ordre under netto DKK 300,- beregnes et håndteringstillæg på DKK 50,-.

Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, sker levering af D’s fabrikata eller dele hertil ab fabrik. Fragtforsikrings- og forsendelsesomkostninger betales af køberen.

D forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af kursændringer, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller andre lignende forhold, som D ikke er herre over, og som kan påvises at have indflydelse på den aktuelle leverance.

Emballage er includeret i prisen og godtgøres ikke ved eventuel returnering.

Fra leveringen bærer køber risikoen for varen, ligesom D intet ansvar har for skade, der måtte opstå under transporten.

Medmindre D måtte have anført andet, er betalingsvilkårene: 15 dage netto. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, vil køber blive afkrævet og debiteret morarenter, som for tiden er 2,00% pr. måned af det skyldige beløb. Samme morarente vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Køberen er uberettiget til at tilbageholde betalinger, eller til at foretage modregning for påståede fordringer.

D beholder fuld ejendomsret til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

Leveringstidspunktet opgives tilnærmet, og aftales særskilt for hver enkelt leverance. Endelig leveringstidspunkt kan tidligst opgives, når ordren er fuldt klarlagt. Hvor intet andet er aftalt, er leveringstidspunktet at regne som det tidspunkt, hvor leverancen er klar til at forlade D’s fabrik. D påtager sig intet ansvar for forsinkelse som følge af strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller lignende, ekstraordinære regeringsforanstaltninger, transportforhindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, forsinket eller mangelfuld levering af rettidig bestilte materialer, svigtende el-kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder, ildebrand eller værkstedsuheld på egen fabrik eller hos underleverandører, eller iøvrigt andre forhold, som D ikke er herre over.

Returvarer modtages kun mod forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og sådan returnering vil kun væremulig for kurante varer i ubeskadiget originalemballage. Fakturanummer skal opgives, og returneringen skal ske fragtfrit for D.

For varer, der returneres under dette punkt, beregnes et administrationsfradrag i prisen der for tiden udgør 20% af fakturaværdien dog minimum kr. 150,-

D påtager sig intet ansvar overfor eventuelle mulige og misvisende fejl eller fejlagtige oplysninger i D’s kataloger, brochurer, foreskrifter, anvisninger, tegninger, tekniske data og andre specifikationer eller for eventuelle fejlfortolkninger af de heri angivne oplysninger. Forslag, rådgivning og anden service herudover – skriftlig eller mundlig – anvendes af køberen på dennes eget ansvar, idet der ligeledes tages forbehold over for mangelfulde, misvisende – eller misfortolkede forespørgsler.

D forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter. Dette gælder også allerede bestilte produkter.

Fabrikater eller dele hertil, leveret af D, der, inden 12 mdr. fra installationsdatoen, dog maximum 18 mdr. fra fremstillingsdatoen, efter D’s undersøgelse viser sig at være defekte, på grund af fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, forpligter D sig til efter eget valg at reparere eller ombytte. Konstateres fejl ved et fabrikat eller del hertil inden for ovennævnte tidsfrister, indsendes det/den forsikret og fragtfrit til D vedlagt en følgeseddel med angivelse af årsagen til returneringen. Arbejdsløn ved demontering og montering, omkostninger ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab godtgøres ikke af D. Returnering af de istandsatte
fabrikater eller dele hertil betales af D, som overtager de udskiftede dele. Herudover påtager D sig ikke videregående forpligtelser.
For varer leveret til D af D’s underleverandører gælder de samme betingelser, som gælder mellem D og underleverandørerne, herunder bl.a. også reklamations- og forældelsesbestemmelser, alt således at D kun er ansvarlig i det omfang, sådant ansvar af D kan gennemføres overfor underleverandører. Det er en forudsætning for ydelse af vederlagsfri reparation, at aftalte betalingsbetingelser overholdes, og at de solgte fabrikater eller dele hertil ikke i strid med D’s forskrifter er ændret, repareret eller anvendt til formål, hvortil de ikke er beregnet, samt endvidere at installation og driftsbetingelser er i overensstemmelse med D’s forskrifter.

D påtager sig intet ansvar for skader på person eller ejendom, driftstab, tidstab, avancetab, mistet arbejdsfortjeneste, tab på opbevarede varer eller andet indirekte tab, der måtte være følgen af leverede anlægs svigten uanset årsagen, herunder fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl ved disse eller af forsinket levering.

D har ret til at bestemme, om tvivlsspørgsmål, af hvad art nævnes kan, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres ved voldgift eller domstol. I tilfælde af, at D vælger at lade sagen afgøre ved voldgift, forpligter parterne sig til at underkaste sig afgørelse truffet af Dansk Ingeniørforenings voldgiftsret. Såfremt D vælger retslig afgørelse, skal sagen behandles ved D’s værneting.